Gini IT-Chia sẻ kiến thức IT

Hướng dẫn xóa san-pham , danh-muc-san-pham trong đường dẫn sản phẩm Woocommerce

Hướng dẫn xóa san-pham , danh-muc-san-pham trong đường dẫn sản phẩm Woocommerce

179 lượt xem 09 Th12, 2019
0

Wordpress

13 bài viết

Với mặc định của Woocommerce, chi tiết sản phẩm sẽ có dạng domain/san-pham/ten-san-pham và danh mục sản phẩm sẽ ở dạng domain/danh-muc-san-pham/ten-danh-muc. Một phần đường dẫn như vậy sẽ làm xấu và dài url, còn ảnh hưởng tới SEO thì không phải là trực tiếp. Tùy vào nhu cầu của người sử dụng, mình sẽ hướng dẫn người dùng bỏ 2 đoạn trên đi.

Loại bỏ /san-pham/ ra khỏi đường dẫn chi tiết sản phẩm

Mặc định của Woocommerce sẽ là /san-pham/ nhưng đôi khi website bạn setup lại khác, để kiểm tra bạn vào:

Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh

Vậy là bạn xác định được đường dẫn url của chi tiết sản phẩm của bạn là gì, ở đây là san-pham.

Bạn copy đoạn ở đây vào file functions.php, nếu tùy biến đường dẫn của bạn không phải là san-pham, để dễ dàng bạn ctrl+f tìm san-pham thay thế bằng nội dung trong “Tùy biến đường dẫn” của bạn:

/*
* Code Bỏ /san-pham/ hoặc /cua-hang/ hoặc /shop/ hoặc /product/ ... có hỗ trợ dạng %product_cat%
* Thay /cua-hang/ bằng slug hiện tại của bạn
*/
function giniit_remove_slug( $post_link, $post ) {
  if ( !in_array( get_post_type($post), array( 'product' ) ) || 'publish' != $post->post_status ) {
    return $post_link;
  }
  if('product' == $post->post_type){
    $post_link = str_replace( '/san-pham/', '/', $post_link ); //Thay cua-hang bằng slug hiện tại của bạn
  }else{
    $post_link = str_replace( '/' . $post->post_type . '/', '/', $post_link );
  }
  return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'giniit_remove_slug', 10, 2 );
/*Sửa lỗi 404 sau khi đã remove slug product hoặc cua-hang*/
function giniit_woo_product_rewrite_rules($flash = false) {
  global $wp_post_types, $wpdb;
  $siteLink = esc_url(home_url('/'));
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if($type == 'product'){
      if ($custom_post->_builtin == false) {
        $querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name, {$wpdb->posts}.ID
              FROM {$wpdb->posts} 
              WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish' 
              AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'";
        $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
        foreach ($posts as $post) {
          $current_slug = get_permalink($post->ID);
          $base_product = str_replace($siteLink,'',$current_slug);
          add_rewrite_rule($base_product.'?$', "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');
        }
      }
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'giniit_woo_product_rewrite_rules');
/*Fix lỗi khi tạo sản phẩm mới bị 404*/
function giniit_woo_new_product_post_save($post_id){
  global $wp_post_types;
  $post_type = get_post_type($post_id);
  foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
    if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
      giniit_woo_product_rewrite_rules(true);
    }
  }
}
add_action('wp_insert_post', 'giniit_woo_new_product_post_save');

Note: Sau khi bạn cập nhật file functions.php, hãy vào Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh ấn lưu thay đổi dể update url nhé. Nếu không bạn sẽ bị 404.

Kết quả: https://giniit.com/plugin-schema-cho-toi-uu-seo-cho-wordpress-1-4-1/

Loại bỏ /danh-muc-san-pham/ ra khỏi đường dẫn danh mục sản phẩm

Tương tự chi tiết sản phẩm, các bạn cần xác định của các bạn có phải /danh-muc-san-pham/ hay không ở “Đường dẫn tĩnh”:

Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh

Bạn copy đoạn dưới đây vào functions.php là được, tương tự nếu không phải /danh-muc-san-pham/ thì các bạn cứ ctrl+f tìm và thay thế nhé:

/*
* Loại bỏ /danh-muc-san-pham/ ở đường dẫn
* Thay /danh-muc-san-pham/ slug hiện tại của bạn. Mặc định là /danh-muc-san-pham/
*/
add_filter( 'term_link', 'giniit_product_cat_permalink', 10, 3 );
function giniit_product_cat_permalink( $url, $term, $taxonomy ){
  switch ($taxonomy):
    case 'product_cat':
      $taxonomy_slug = 'danh-muc-san-pham'; //Thay bằng slug hiện tại của bạn. Mặc định là /danh-muc-san-pham/
      if(strpos($url, $taxonomy_slug) === FALSE) break;
      $url = str_replace('/' . $taxonomy_slug, '', $url);
      break;
  endswitch;
  return $url;
}
// Add our custom product cat rewrite rules
function giniit_product_category_rewrite_rules($flash = false) {
  $terms = get_terms( array(
    'taxonomy' => 'product_cat',
    'post_type' => 'product',
    'hide_empty' => false,
  ));
  if($terms && !is_wp_error($terms)){
    $siteurl = esc_url(home_url('/'));
    foreach ($terms as $term){
      $term_slug = $term->slug;
      $baseterm = str_replace($siteurl,'',get_term_link($term->term_id,'product_cat'));
      add_rewrite_rule($baseterm.'?$','index.php?product_cat='.$term_slug,'top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'page/([0-9]{1,})/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&paged=$matches[1]','top');
      add_rewrite_rule($baseterm.'(?:feed/)?(feed|rdf|rss|rss2|atom)/?$', 'index.php?product_cat='.$term_slug.'&feed=$matches[1]','top');
    }
  }
  if ($flash == true)
    flush_rewrite_rules(false);
}
add_action('init', 'giniit_product_category_rewrite_rules');
/*Sửa lỗi khi tạo mới taxomony bị 404*/
add_action( 'create_term', 'giniit_new_product_cat_edit_success', 10, 2 );
function giniit_new_product_cat_edit_success( $term_id, $taxonomy ) {
  giniit_product_category_rewrite_rules(true);
}

Kết quả: https://giniit.com/wordpress-plugin/

Note: Sau khi bạn cập nhật file functions.php, hãy vào Cài đặt -> Đường dẫn tĩnh ấn lưu thay đổi dể update url nhé. Nếu không bạn sẽ bị 404.

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Thông báo của

Bài viết liên quan